ជើងឯក Spark Plugs សម្រាប់ឧបត្ថម្ភយ៉ាម៉ាហា

 

ឆ្នាំ - ម៉ូដែល / ស្ពាន់ Plus Plug, Plug Alternate, Gap

300 ក្រុមហ៊ុន HP

ឆ្នាំ ២០០៤ អិល ៣០០  RC12YC   ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០៤ VZ2004  RC12YC   ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០៤ Z៣០០  RC12YC   ចន្លោះ ០.០៤

250 ក្រុមហ៊ុន HP

ឆ្នាំ ២០០២-១៩៩៨ អិល .២០ អេហ្វអាយអាយ  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

250 ក្រុមហ៊ុន HP

1999-1990 250SW  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

2005 F250 EFI  REC10YC4  Gap 0.044

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៩០ L២៥០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០២-១៩៩៨ អិច .២៥០ អ៊ីអេហ្វអាយ  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៤-២០០២ LZ២៥០  RC12YC  

ឆ្នាំ ២០០២-១៩៩៨ អេស .២០ អ៊ីអេហ្វអាយ  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

១៩៩៩-១៩៩៨ អេសអ៊ីអេហ្វអាយ  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

២០០២-១៩៩៨ អេស .២៥០ អ៊ីអេហ្វអាយ  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៥-២០០២ វីអូ។ អូ។ អ៊ .៦៦ អេហ្វ។ អាយ។ អាយ។ អាយ។ អាយ។ អាយ។ អេ  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៩៨ V1999 EFI  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៩៨ ក្រុមហ៊ុន VMAX EFI  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០៤ VX២៥០  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

2005-2002 VX250 EFI  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០៤-២០០២ VZ២៥០  RC12YC   ចន្លោះ ០.០៤

២០០៤-២០០២ Z២៥០  RC12YC   ចន្លោះ ០.០៤

225 ក្រុមហ៊ុន HP

១៩៩៩-១៩៩៤ ២២៥SW ៣.១ អិល  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៨៧ Excel 1999L V1987  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៥-២០០២ F២២៥ អេហ្វ  REC10YC4  Gap 0.044

១៩៩៩-១៩៩៤ L២២៥ ៣.១ អិល  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០២-១៩៩៨ អិល .២០ អេហ្វអាយអាយ  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០២-១៩៩៨ អិច .២៥០ អ៊ីអេហ្វអាយ  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០២-១៩៩៨ អេស .២០ អ៊ីអេហ្វអាយ  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

១៩៩៩-១៩៩៨ អេសអ៊ីអេហ្វអាយ  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

២០០២-១៩៩៨ អេស .២៥០ អ៊ីអេហ្វអាយ  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៩៨ V2005 EFI  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

1999-1994 V76X 3.1L  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៩៨ ក្រុមហ៊ុន VMAX EFI  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

2004-2000 VX225 EFI  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០៤-២០០២ VZ២៥០  RC12YC   ចន្លោះ ០.០៤

220 ក្រុមហ៊ុន HP

១៩៨៦-១៩៨៤ ពិសេសលេខ ៦  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

200 ក្រុមហ៊ុន HP

១៩៦៩-១៩៦៧ ១១០០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៥-២០០០ ២០០ Carb ។ EFI  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៥-១៩៩១ ២០០ វី។ អិម។ អេ  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៥-២០០០ ២០០SW Carb ។ EFI  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4  Gap 0.044

ឆ្នាំ 2011-2006 F200TXR, LF200TXR 204.6 CID V6 4-Stroke  REC10YC4  Gap 0.044

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៩០ L២៥០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០២-១៩៩៨ អិច .២៥០ អ៊ីអេហ្វអាយ  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៤-២០០០ អិល។ អេ។ អិល .២០០ អិល។ ឌី។ អេ គម្លាត RC9YC4  0.04

២០០២-១៩៩៨ អេស .២៥០ អ៊ីអេហ្វអាយ  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

2004-2000 VX200 EFI  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០៤ VZ2004  RC9YC  Gap 0.04

២០០៤-២០០០ Z2004 MPDI គម្លាត RC9YC4  0.04

175 ក្រុមហ៊ុន HP

2000-1984   QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៥-១៩៩១ ២០០ វី។ អិម។ អេ  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

2000-1984 175SW  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

១៩៩៦-១៩៩៤ P១៧៥  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

2004-2001 VZ175 HPDI  RC9YC  Gap 0.04

2004-2001 Z175 HPDI  RC9YC  Gap 0.04

150 ក្រុមហ៊ុន HP

១៩៦៩-១៩៦៧ ១១០០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៤-១៩៩៦ ១៥០ កាប។  QL82C L82C  Gap 0.04

២០០៥-១៩៩១ ២០០ វី។ អិម។ អេ  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

1995-1986 150SW  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៤-១៩៩៦ ១៥០ អេ។ អេ។  QL82C L82C  Gap 0.04

២០០៥-១៩៩៩ ១៥០ អិលអេហ្វអាយ  QL82C L82C  Gap 0.04

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៩៨ D១៥០ កាប។  QL82C L82C  Gap 0.04

ឆ្នាំ ១៩៩៩ D1999 EFI  QL82C L82C  Gap 0.04

2003-1999 DX150 EFI  QL82C L82C  Gap 0.04

ឆ្នាំ ២០០៦ F2006 (ជេកដ្រាយ) ១៦៣ ស៊ីឌី L៤ ៤- ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4  Gap 0.044

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4  Gap 0.044

ឆ្នាំ ២០១៣-២០០៧ F៩០ (យន្ដហោះជេស) ១៦៣ ស៊ីអាយអិម ៤ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4  Gap 0.044

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៩០ L២៥០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៤-១៩៩៦ អិល ១៥០ កាប។  QL82C L82C  Gap 0.04

២០០៥-២០០៤ LF2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4  Gap 0.044

ឆ្នាំ ២០០២-១៩៩៨ អិច .២៥០ អ៊ីអេហ្វអាយ  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៤-២០០០ អិល។ អេ។ អិល .២០០ អិល។ ឌី។ អេ  RC12YC   ចន្លោះ ០.០៤

១៩៩៦-១៩៩៤ P១៧៥  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៤-១៩៩៦ ភី .១៥០ កាប។  QL82C L82C  Gap 0.04

ឆ្នាំ ២០០៥-១៩៩៩ ភី .១៥០ អេហ្វអាយ  QL82C L82C  Gap 0.04

ឆ្នាំ ១៩៩៨-១៩៨៦ Pro V ១៥០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

1999 PX150 EFI  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០២-១៩៩៨ អេស .២៥០ អ៊ីអេហ្វអាយ  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០៤ V2004 ២,៦ អិល V៦   QL82C L82C  Gap 0.04

2000 VX150 EFI  RC12YC   ចន្លោះ ០.០៤

2004-2000 VZ150 EFI  RC12YC   ចន្លោះ ០.០៤

២០០៤-២០០០ Z2004 MPDI  RC12YC   ចន្លោះ ០.០៤

130 ក្រុមហ៊ុន HP

១៩៦៩-១៩៦៧ ១១០០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

2002-1989 130SW  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០៣-១៩៩៤ C១៣០  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៩០ L២៥០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០៣-១៩៩៤ អេស ៣១០  QL77JC4 L77JC4  ចន្លោះ ០.០៤

115 ក្រុមហ៊ុន HP

១៩៦៩-១៩៦៧ ១១០០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

2005-1984 115SW  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៨៤ B១១៥ ឆ្នេរសមុទ្រ  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៥-២០០០ F១១៥ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអេហ្វអាយ  REC10YC4  Gap 0.044

២០០៥-២០០០ LF2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអេហ្វអាយ  REC10YC4  Gap 0.044

១៩៩៦-១៩៩៤ P១៧៥  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

100 ក្រុមហ៊ុន HP

២០០៥-២០០២ F2002 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4  Gap 0.044

90 ក្រុមហ៊ុន HP

ឆ្នាំ ២០០៤-១៩៨៤ B៩០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០០៣-១៩៩៤ C១៣០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០១៣-២០០៧ F៩០ (យន្ដហោះជេស) ១៦៣ ស៊ីអាយអិម ៤ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4  Gap 0.044

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4  Gap 0.044

ឆ្នាំ ២០១៣-២០០៦ F2013 ៩៧ ស៊ីអាយអិម ៤ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4  Gap 0.044

80 ក្រុមហ៊ុន HP

២០០៥-២០០២ F2002 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4

75 ក្រុមហ៊ុន HP

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4  Gap 0.044

ឆ្នាំ ២០១៣-២០០៦ F2013 ៩៧ ស៊ីអាយអិម ៤ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  REC10YC4  Gap 0.044

១៩៩៩-១៩៩៦ ប្រូ ៧៥  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

70 ក្រុមហ៊ុន HP

2004-1984  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០០ សេ ៧០  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

60 ក្រុមហ៊ុន HP

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  RA8HC  Gap 0.04

ឆ្នាំ ១៩៩៩-១៩៩១ គាំទ្រ ៦០ ៦- ស៊ីឡាំង  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៥-២០០២ T៦ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  RA8HC  Gap 0.04

50 ក្រុមហ៊ុន HP

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  RA8HC  Gap 0.04

ឆ្នាំ ១៩៩៧-១៩៨៤ ប្រូ  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

១៩៩៩-១៩៩៦ ប្រូ ៧៥  QL78C L78C  ចន្លោះ ០.០៤

២០០៥-២០០២ T៦ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  RA8HC  Gap 0.04

40 ក្រុមហ៊ុន HP

2004-1984  QL82C L82C  Gap 0.04

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  RA8HC  Gap 0.04

30 ក្រុមហ៊ុន HP

2002-1984  QL82C L82C  Gap 0.04

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  RA8HC  Gap 0.035

25 ក្រុមហ៊ុន HP

២០០៤-១៩៨៩ ២- ស៊ីឡាំង ២- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL82C L82C  Gap 0.04

២០០៤-១៩៨៩ ២- ស៊ីឡាំង ២- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL82C L82C  Gap 0.04

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  RA8HC  Gap 0.035

២០០៥-២០០២ T៦ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  RA8HC  Gap 0.035

20 ក្រុមហ៊ុន HP

១៩៦៩-១៩៦៧ ១១០០   QL82C L82C  Gap 0.04

15 ក្រុមហ៊ុន HP

២០០៤-១៩៨៤ ១៥ ២- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL82C L82C  Gap 0.04

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  RA8HC  Gap 0.04

9.9 ក្រុមហ៊ុន HP

១៩៩៨-១៩៩៦ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL82C L82C  Gap 0.04

២០០៥-២០០២ F2002 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  Z9Y  Gap 0.024

2013-2006 F9.9, T9.9 12.9 CID L2 4- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL86C L86C  Gap 0.035

២០០៥-២០០៣ F2005, T2003 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  Z9Y  Gap 0.024

២០០៥-២០០២ T៦ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  Z9Y  Gap 0.024

9 ក្រុមហ៊ុន HP

២០០៤-១៩៨៩ ២- ស៊ីឡាំង ២- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  L90  ចន្លោះ ០.០៤

8 ក្រុមហ៊ុន HP

2004-19862-Cylinder 2-Stroke  L90  ចន្លោះ ០.០៤

ឆ្នាំ ២០១៣-២០០៦ F2013 ៩៧ ស៊ីអាយអិម ៤ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL86C L86C  Gap 0.04

២០០៥-២០០២ F2002 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL82C L82C  Gap 0.04

2011-2006 F8, T8 12.0 CID L2 4- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL86C L86C  Gap 0.04

២០០៥-២០០៣ F2005, T2003 L8 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL82C L82C  Gap 0.04

២០០៥-២០០២ T៦ ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL82C L82C  Gap 0.04

6 ក្រុមហ៊ុន HP

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL82C L82C  Gap 0.04

5 ក្រុមហ៊ុន HP

2002-1984   QL82C L82C  Gap 0.025

4 ក្រុមហ៊ុន HP

1999-1984   QL82C L82C  Gap 0.025

២០០៥-២០០២ F2005 ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL86C L86C  Gap 0.025

3 ក្រុមហ៊ុន HP

2002-1988   QL86C L86C  Gap 0.04

2.5 ក្រុមហ៊ុន HP

ឆ្នាំ ២០១៣-២០០៦ F2013 ១ ស៊ីឡាំង ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL86C L86C  Gap 0.024

ឆ្នាំ ២០១៣-២០០៦ F2005 ១ ស៊ីឡាំង ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  QL86C L86C  Gap 0.03

2 ក្រុមហ៊ុន HP

2002-1984   L90  ចន្លោះ ០.០៤

.

ស្បែកដោយ Danetsoft និង Danang Probo Sayekti បានបំផុសគំនិតដោយ ម៉ាក់ស៊ី