វីដេអូពីគេហទំព័រ YouTube នៅជុំវិញ

ទំព័រសេចក្តីអធិប្បាយនេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់មតិយោបល់អំពីវីដេអូនិងគេហទំព័រមួយដែលភ្ញៀវទេសចរផ្សេងទៀតប្រហែលជាអាចរីករាយជាមួយ។

.

ស្បែកដោយ Danetsoft និង Danang Probo Sayekti បានបំផុសគំនិតដោយ ម៉ាក់ស៊ី