លេខម៉ូដែលផលិតផលដែលផលិតចេញដោយ Gale 1941-1963

AMC "Saber"  
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 3D12M ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 3D13M ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 5D11M ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 5D12M ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 5D13M ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1955-1956 5S12M ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 12D11M ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 12D13M ទិញគ្រឿងបន្លាស់
22 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 22D10M 22DE10M ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 22D11M 22DE11M ទិញគ្រឿងបន្លាស់

 

កម្រងផែនទី "រាជ"  
1.5 ក្រុមហ៊ុន HP 1948-1949 1A5 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1950 1A9 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1952-1953 3D10A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1953-1955 3D11A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 3D12A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 3D13A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1947-1948 2A3 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1949-1950 2A7 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1951-1954 5D10A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1953-1954 5S10A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 5D11A 5S11A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 5D12A 5D13A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1948-1950 2A8 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1951-1953 12D10A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1954-1955 12D11A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1953 12S10A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 12D13A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
22 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 22D10A 22D12A 22DE10A 22DE12A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 25D11A 25D13A 25DE11A 25DE13A ទិញគ្រឿងបន្លាស់

 

Fedway "Saber"  
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1953 3D10D 3D11D ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1953 5D10D 5S10D ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1953 12D10D 12S10D ទិញគ្រឿងបន្លាស់

 

ផលិតផល Gale "Buccaneer"  
1.5 ក្រុមហ៊ុន HP 1950 1B10 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1950 1B9 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1951-1953 3D10B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1953-1955 3D11B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 3D12B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 3D13B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 3D14B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1958-1959 3D15B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1960 3D16B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1961 3D17B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1962 3D18B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1963 3D19B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1951-1953 12D10B 12S10B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1954-1955 12D11B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 12D13B 12D14B 12DE13B 12S12B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 12D15B 12DE15B 12S13B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 12D17B 12S15B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 12D18B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
15 ក្រុមហ៊ុន HP 1960 15D10B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
15 ក្រុមហ៊ុន HP 1961 15D11B 15D12B 15DL11B 15DL12B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
15 ក្រុមហ៊ុន HP 1962 15D13B 15D14B 15DL13B 15DL14B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
15 ក្រុមហ៊ុន HP 1963 15D15B 15DL15B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
22 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 22D10B 22D12B 22DE10B 22DE12B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 22D11B 22D13B 22DE11B 22DE13B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 22D14B 22DE14B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 22D15B 22DE15B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 22D16B 22DE16B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1960 22D17B 22DE17B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1961 25D18B 25D20B 25DE18B 25DE20B 25DEL18B 25DEL20B 25DL18B 25DL20B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1962 25D19B 25DE19B 25DEL19B 25DL19B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1963 25D21B 25DE21B 25DEL21B 25DL21B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
35 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 35DE10B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
35 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 35D11B 35D12B 35DE11B 35DE12B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
35 ក្រុមហ៊ុន HP 1960 35D13B 35DE13B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
40 ក្រុមហ៊ុន HP 1961 40D14B 40DE14B 40DEL14B 40DG14B 40DGL14B 40DL14B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
40 ក្រុមហ៊ុន HP 1962 40D15B 40DE15B 40DEL15B 40DG15B 40DGL15B 40DL15B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
40 ក្រុមហ៊ុន HP 1963 40D17B 40DE17B 40DE17P 40DEL17B 40DG17B 40DGL17B ទិញគ្រឿងបន្លាស់

 

ល្បែង Skogmo "Hiawatha"  
1.5 ក្រុមហ៊ុន HP 1948-1949 840MI-25-7945A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
2.5 ក្រុមហ៊ុន HP 1941-1942 25-DL 25-S ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1945-1946 25-3258 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1947 25-7955 47-3S ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1947-1948 25-7956 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1948-1949 840MI-25-7957A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1949-1950 050MI-25-7958A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1951 150MI-25-7959A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 550MI-25-7959A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1941-1942 50-DL 50-S ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1945-1946 50-DLA 50-SA ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1947 25-7970 47-5D ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1947-1948 25-7971 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1948 840MI-25-7972A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1951 150MI-25-7973A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1952 250MI-25-7973A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1953 350MI-25-7972B 350MI-25-7973B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1954 450MI-25-7973A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1948 840MI-25-7980A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1949-1950 940MI-25-7980A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1951 150MI-25-7981A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1952 250MI-25-7981A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1953 350MI-25-7981B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1954 450MI-25-7982 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 550MI-25-7982A ទិញគ្រឿងបន្លាស់

 

Goodrich "ប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ"  
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1952 45-050 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1951 64-180 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1952 45-060 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1952 45-070 ទិញគ្រឿងបន្លាស់

 

Goodyear "សត្វឃ្មុំសមុទ្រ"  
1.5 ក្រុមហ៊ុន HP 1948-1949 025-3562 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
1.5 ក្រុមហ៊ុន HP 1949-1950 025-3562A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1945-1946 025-3555 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1947 1G1 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1947-1948 1G4 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1948-1949 025-3563 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1949-1950 025-3566 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1951-1953 025-3567 (3D10G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1953 025-3567 (3D11G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1954-1955 025-3574 (3D11G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 25-3574 (3D12G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 225-3606 (3D13G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 225-3612 (3D14G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1958-1959 225-3619 (3D15G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1945-1946 025-3550 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1947 2G2 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1947-1948 2G3 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1948 025-3564 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1949-1950 025-3564A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1951-1953 025-3569 (5D10G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1951-1954 025-3568 (5S10G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1954 025-3573 (5D10G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 025-3603 (5D11G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 225-3607 (5S12G) 225-3608 (5D12G) 225-3608 (5D13G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 225-3613 (5D13G) 225-3614 (5D14G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 225-3620 (5S14G) 225-3621 (5D15G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 225-3450 (5D16G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1948 025-3565 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1949-1950 025-3565A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1951-1953 025-3570 (12S10G) 025-3571 (12D10G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1954-1955 25-3572 (12D11G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 225-3609 (12D13G) 225-3609 (12D14G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 225-3615 (12D15G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 225-3622 (12D17G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 225-3451 (12D18) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
22 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 25-3604 (22D10G) 25-3604 (22D12G) 25-3605 (22DE10G) 25-3605 (22DE12G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 225-3610 (22D11G) 225-3610 (22D13G) 225-3611 (22DE11G) 225-3611 (22DE13G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 225-3616 (22D14G) 225-3617 (22DE14G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 225-3623 (22D15G) 225-3624 (22DE15G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 225-3452 (22D16G) 225-3453 (22DE16G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
35 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 225-3625 (35DE10G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់
35 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 225-3454 (35D11G) 225-3454A (35D12G) 225-3455 (35DE11G) 225-3455A (35DE12G) ទិញគ្រឿងបន្លាស់

 

ជួរភ្នំ Montgomery "សមុទ្រស្តេច"  
1.5 ក្រុមហ៊ុន HP 1948-1949 84GG9003A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
1.5 ក្រុមហ៊ុន HP 1949-1950 94GG9003B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
2.5 ក្រុមហ៊ុន HP 1941-1942 24GG9351A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1945-1946 64GG9005 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1947 74GG9005A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1947-1948 74GG9006 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1948-1949 84GG9007A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1949-1950 94GG9009A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1951 5GG9004A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1952 25GG9004A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1953 35GG9004A 35GG9004B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1954 45GG9004A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 GG-9004A GG-9004B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 GG-9000A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 GG-9006A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 GG-8962A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 GG-8962B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1960 GG-8804A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1961 GG-18735A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1962 GG-18735B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1963 GG-18800A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1941-1942 14GG8826 14GG8827 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1945 54GG9010 54GG9011 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1946 64GG9010 64GG9011 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1947 74GG9011A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1947-1948 74GG9012 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1949-1950 94GG9014A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1951 15GG9014A 15GG9015A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1952 25GG9015A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1953 35GG9014A 35GG9015A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1954 45GG9014A 45GG9015A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 GG-9001A GG-9001B GG-9013A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 GG-9001C GG-9002A GG-9002B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 GG-8960A GG-9003A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 GG-8977A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 GG-8977B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1960 GG-8822A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1961 GG-18736A GG-18736B GG-18736C ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1962 GG-18736D ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1963 GG-18801A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1948 84GG9017A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1949-1950 94GG9017A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1951 15GG9017A 15GG9018A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1952 25GG9018A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1953 35GG9017A 35GG9018A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1954-1955 GG-9016A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 GG-9016B GG-9021A GG-9021B GG-9024A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 GG-8971A GG-9005A GG-9016C ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 GG-8978A GG-8981A GG-8992A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 GG-8981B GG-8992B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
15 ក្រុមហ៊ុន HP 1960 GG-8823A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
15 ក្រុមហ៊ុន HP 1961 GG-18737A GG-18737B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
15 ក្រុមហ៊ុន HP 1962 GG-18737C GG-18737D ទិញគ្រឿងបន្លាស់
15 ក្រុមហ៊ុន HP 1963 GG-18734C GG-18802A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
22 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 GG-9019A GG-9019B GG-9020A GG-9020B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 GG-9022A GG-9022B GG-9023A GG-9023B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
15 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 GG-9025A GG-9026A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 GG-8985A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 GG-8985B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1960 GG-8834A GG-8835A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1961 GG-18738A GG-18738B GG-18739A GG-18739B របស់ GG-18740A GG-18740B GG-18741A GG-18741B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1963 GG-18803A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
35 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 GG-8997A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
35 ក្រុមហ៊ុន HP 1959 GG-8942A GG-8942B GG-8997B GG-8997C ទិញគ្រឿងបន្លាស់
35 ក្រុមហ៊ុន HP 1960 GG-8836A GG-8837A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
40 ក្រុមហ៊ុន HP 1961 GG-18742A GG-18743A GG-18744A GG-18745A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
40 ក្រុមហ៊ុន HP 1962 GG-18742B GG-18743B GG-18744B GG-18745B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
40 ក្រុមហ៊ុន HP 1963 GG-18757P GG-18804A GG-18805A GG-18806A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
   
Spiegel "Brooklure"  
1.5 ក្រុមហ៊ុន HP 1950 230-50-1 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1950 230-50-3 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1951-1953 230-51-3D ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1953-1955 230-51-3DA ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 230-51-3DB ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 50T3341 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 50T3337 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
3 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 50Z3323 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1950 230-50-5 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1951-1954 230-51-5D 230-51-5S ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1955 230-55-5D ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 50T3342 50T3343 50T3343A ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 50T3343B ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 50Z3324 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1950 230-50-12 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1951-1953 230-51-12D ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1953 230-51-12S ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1954 230-53-12D ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 50T3344 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 50T3338 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
12 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 50Z3325 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1956 50T3345 50T3346 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1957 50T3339 50T3340 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
25 ក្រុមហ៊ុន HP 1958 50Z3326 50Z3327 ទិញគ្រឿងបន្លាស់
   
Western Auto "Western Flyer"  
2.5 ក្រុមហ៊ុន HP 1941-1942 121W 122W ទិញគ្រឿងបន្លាស់
5 ក្រុមហ៊ុន HP 1941-1942 251W 252W ទិញគ្រឿងបន្លាស់

 

.

ស្បែកដោយ Danetsoft និង Danang Probo Sayekti បានបំផុសគំនិតដោយ ម៉ាក់ស៊ី