ជើងឯក Spark Plug សម្រាប់ស៊ុបហុងដា

ឆ្នាំ - ម៉ូដែល / ស្ពាន់ Plus Plug, Plug Alternate, Gap

 

225 ក្រុមហ៊ុន HP

២០០៤-២០០២ SOHC, ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  RC9MC4  Gap 0.032

200 ក្រុមហ៊ុន HP

២០០៤-២០០២ SOHC, ៤- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល  RC9MC4  Gap 0.032

150 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RC9MC4  Gap 0.03

135 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RC9MC4  Gap 0.03

130 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RC9MC4  Gap 0.03

115 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RC9MC4  Gap 0.03

90 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RC9MC4  Gap 0.028

75 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RA8HC  Gap 0.028

50 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RA8HC  Gap 0.028

45 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RA8HC  Gap 0.025

40 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RA8HC  Gap 0.028

35 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RA8HC  Gap 0.028

30 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RA8HC  Gap 0.028

25 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RA8HC  Gap 0.028

20 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  RA8HC  Gap 0.028

15 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  P8Y  Gap 0.025

9.9 ក្រុមហ៊ុន HP

 BF100  P10Y  Gap 0.025

 OHC, 4-Stroke  P10Y  Gap 0.025

8 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHC, 4-Stroke  P10Y  Gap 0.025

7.5 ក្រុមហ៊ុន HP

 B75  P10Y  Gap 0.025

 BF75  P10Y  Gap 0.025

5 ក្រុមហ៊ុន HP

 OHV, 4-Stroke  RN11YC4  Gap 0.025

2 ក្រុមហ៊ុន HP

 BF20FCJ14 0.025

 BF2ACJ14 0.025

 BF2DCJ14 ០.០២៥

 OHV, 4-Stroke  Z9Y  0.025

.

ស្បែកដោយ Danetsoft និង Danang Probo Sayekti បានបំផុសគំនិតដោយ ម៉ាក់ស៊ី